Triển khai hoạt động tôn vinh người lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân