Nhói lòng hai anh em ở Thái Bình cùng mắc bệnh cực hiếm