Hà Nam đặt mục tiêu sản xuất công nghiệp hỗ trợ chiếm trên 30%