Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang ký kết giao ước thi đua năm 2024