Bộ Xây dựng điểm tên nhiều địa phương chưa có “động tĩnh” về phát triển nhà ở xã hội