Triển khai hoạt động tôn vinh người lao động Dầu khí tiêu biểu