Tấm biển “Ngõ không sợ vợ” ở Hà Nội đã được dỡ xuống