Quy định mới về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài