Nhiều chỉ tiêu thực hiện Đề án 06 tại Điện Biên vượt kế hoạch