Nhà mạng kiểm tra các khách hàng đăng ký từ 4-9 sim