Bệnh dại tăng nhanh bất thường, thời gian ủ bệnh ngắn