Nghiên cứu đổi mới công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND