Một công ty bảo hiểm liên quan đến VNDIRECT cũng bị tấn công