Được đình chỉ công việc nhân viên hàng không vi phạm bằng lời nói