Vận động công nhân viên chức lao động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”