Cùng 1 mảnh đất, nông dân thoải mái ngọt thì trồng lúa, mặn thì nuôi tôm